Master

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ  (PCCP) – forma de învățământ CU FRECVENȚĂ – SESIUNEA  SEPTEMBRIE 2024

PROBA DE CONCURS – INTERVIU

 Interviul se desfășoară cu prezență fizică la data și ora stabilită, comunicate conform prevederilor regulamentului pe site-ul facultății https://www.hyperion.ro/psihologie-si-stiinte-ale-educatiei.

 Interviul vizează identificarea nivelului de dezvoltare teoretică și profesională a candidaților, conform cerințelor specifice programului  de master.

Se i-a in considerare: Activitatea de cercetare academică desfășurată de către candidat până la momentul concursului de admitere: lucrări științifice publicate și/sau prezentate, participări active la congrese, conferințe, ateliere de specialitate, workshop-uri, naționale sau internaționale (off și online) în domeniul psihologiei clinice.

Interes academic și aplicativ acordat domeniului programului de master ales pentru admitere prin participarea ca audient la manifestări naționale și internaționale (off și online).

Activitatea de tip practică de specialitate din timpul programului de licență desfășurată în cadrul unor organizații, locații sau parteneriate compatibile cu specificul profesional al programului de master .

Activitatea de voluntariat în domenii compatibile cu specificul profesional al programului de master .

Calități psihoprofesionale: echilibrul emoțional – afectiv, nivelul de calitate al comunicării, structura și logica discursului, sociabilitate și empatie.

Criterii de admitere:  Probă orală  evaluarea bazei teoretice conforme cu tematica recomandată

Criterii departajare: 1. Media licență; 2. Media ani studii licență

Alte informații

 • 50 locuri
 • 4 semestre (2 ani)

Acreditări ale programului:

Acreditare academică/profesională din partea ARACIS;

Acreditare profesională/psihologică națională – de către Colegiul Psihologilor din Romania;

 ÎNSCRIERE CANDIDAȚI

 1. Se pot înscrie la concursul de admitere cetățeni români, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentul acesteia și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții ca și cetățenii români.
 2. Pentru înscrierea la concurs, cetățenii din țările menționate mai sus necesită recunoașterea studiilor efectuate în afara României. Această recunoaștere se realizează de CNRED, înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere.
 3. La admiterea la studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituțiile abilitate.
 4. Pot candida la examenul de admitere pentru studii universitare de master, sesiunea 2024, absolvenți cu diplomă de licență din orice domeniu.

Notă: Pentru a avea drept de liberă practică în profesia de psiholog este necesar a îndeplini condițiile prevăzute în Legea 213/2004.

Tematică

Tulburările din spectrul schizofreniei si alte tulburări psihotice

Tulburarea bipolară și tulburările înrudite

Tulburările depresive

Tulburările anxioase

Tulburări asociate traumei și factorilor de stres

Tulburările disociative

Tulburarea cu simptome somatice și tulburările înrudite

Tulburări legate de consumul de substanțe și  dependențe

Tulburările de personalitate

 Bibliografie:

DSM-5 (2016) “Manual de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mintale” Editura Medicală Callisto”, București. (pag. 87-235; 265- 329; 481-591; 645-684)

ICD 10 (2016) ”Clasificarea Tulburărilor Mentale și de Comportament. Descrieri clinice și îndreptare diagnostic” București , Editura Trei. (pag.147-184; 194-220; 424-471;327-368)

CLASIFICARE

Clasificarea se face după principiul  MEDIA FINALĂ OBȚINUTĂ

Candidații sunt admiși în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, până la completarea locurilor disponibile. Media minimă de admitere este 6.00 (șase).

Toți candidații declarați ”ADMIS” au obligația de a confirma locul obținut, conform informațiilor puse la dispoziție de către comisia de admitere, publicate odată cu afișarea listelor cu rezultatele concursului de admitere.

Nerespectarea de către candidați a termenelor indicate duce la pierderea locului obținut.

DOCUMENTE NECESARE DOSAR CANDIDAT

 • Fișa tip de înscriere, semnată
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta – original și copie
 • Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta/adeverință de licență (promoția 2023)– original și copie
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare (CNRED) (dacă este cazul) – original și copie
 • Suplimentul la diplomă/foaia matricolă/ situația școlară/adeverința de absolvire (pentru promoția 2023) – original și copie
 • Certificat de naștere– original și copie
 • Certificat de căsătorie (unde este cazul) – original și copie
 • Document justificativ persoane cu cerințe educaționale speciale/dizabilități
 • Adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii – original
 • Trei fotografii tip buletin de identitate 3/4, color (numele scris pe verso)
 • CI/pașaport în copie lizibilă
 • Chitanță plată taxă înscriere
 • Dosar plic

Pentru absolvenții unui alt program de studii universitare de master se adaugă:

 • Diploma de master– original și copie
 • Adeverință cu specificarea numărului de ani efectuați la buget sau taxă și a perioadei în care au primit/nu au primit bursă pe parcursul școlarității – original

 Taxe de înscriere

250 RON taxa de înscriere.

Detalii suplimentare privind admiterea pot fi accesate la secțiunea dedicată a site-ului facultății.

Admitere master PCCP Hyperion