Prezentare generală

PREZENTARE GENERALĂ – Program de studii de licență PSIHOLOGIE

 • Denumirea facultății: Psihologie și Științe ale Educației
 • Programul de studii de licenţă: Psihologie
 • Domeniul : Psihologie
 • Specializarea: Psihologie
 • Durata programului de studiu: 3 ani
 • Forma de învăţământ: ZI
 • Anul universitar: 2023-2024

 

 1. DESCRIEREA PROGRAMULUI DE STUDII

Domeniul de licenţă: Psihologie

Organigrama programului de studii de licenţă Psihologie

Anul I Semestrul 1 Trunchi comun (o singură specializare – Psihologie) 

 

Semestrul 2
Anul II Semestrul 1
Semestrul 2
Anul III Semestrul 1
Semestrul 2
 1. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE

Proiectul Bologna – ciclul de studii de licenţă – are menirea de a asigura dobândirea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, precum şi dezvoltarea aptitudinilor practice definitorii pentru însuşirea şi practicarea profesiei de psiholog cu diferitele ei competenţe conform normelor Colegiului Psihologic din România şi existenţei lor în COR.

În acest context, studiile de licenţă din domeniul psihologie trebuie să asigure pregătirea profesională de bază a viitorilor psihologi. Având în vedere multiplele modificări din ţara noastră în ceea priveşte legislaţia muncii pentru viitorii psihologi, formarea adecvată a acestora e condiţionată decisiv de conţinutul şi calitatea programului de pregătire bine structurat pe durata celor trei ani de studii.

Obiectivele şi profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor din planul de învăţământ.

Obiective de formare specifice Competenţe specifice Discipline fundamentale/

de specialitate/ complementare

Obiective generale
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice psihologiei

Cunoaşterea celor mai importante teorii în diferitele domenii ale psihologiei

Specializarea studenţilor în diferitele domenii ale psihologiei

·  Operarea cu concepte fundamentale în domeniul  psihologiei

·  Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în  psihologie

·  Relaționarea și comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei

·  Asimilarea şi realizarea unor proiecte pe tematici de actualitate în toate domeniile de studiu ale psihologiei,. Activităţi continuate în cercurile studenţeşti, în diseminarea rezultatelor la diferite conferinţe şi simpozioane.

Psihologie generală

Neuropsihologie

Mecanisme psihice

Istoria psihologiei

Prelucrarea informatizată a datelor

Bazele teoretice ale evaluării psihologice

Psihologia personalităţii

Psihologia experimentală

Psihodiagnoza aptitudinilor şi inteligenţei

Obiective specifice ·  Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor  posibile în  psihologie

·  Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației

·  Proiectarea și realizarea intervențiilor psihologice

·  Asimilarea şi realizarea unor proiecte pe tematici de actualitate în toate domeniile de studiu ale psihologiei,. Activităţi continuate cercurile studenţeşti, în diseminarea rezultatelor la diferite conferinţe şi simpozioane.

Psihologia copilului şi adolescentului

Inteligenţă emoţională şi optimizarea comportamentului

Psihologia adultului şi a vârstnicului

Psihologia educaţiei

Pedagogie

Psihologia socială

Psihoterapie

Practică profesională

Psihologie clinică

Neuroştiinţe cognitive şi clinice

Psihologia creativităţii

Metodologia cercetării ştiinţifice în psihologie

Psihologie politica

Psihologia adicţiei

Defectologie si logopedie

Psihologia cognitiva

Psihodiagnoza personalităţii

Psihologia muncii

Dinamica grupurilor Consiliere educaţională şi a carierei

Psihologie organizaţională şi managerială

Genetica comportamentului uman

Psihiatrie

Psihologia cuplului si a familiei

Psihopedagogia deficienților mintali

Psihologie interculturală

Psihanaliză

Sociologie

Psihologia religiei

Profile atipice de dezvoltare

Psihologie militara

Psihologie judiciară

Competenţe generale  – Operarea cu concepte fundamentale în domeniul  psihologiei

– Proiectarea și realizarea unui demers de cercetare în  psihologie

– Evaluarea critică a situațiilor problematice și a soluțiilor  posibile în  psihologie

– Evaluarea psihologică a individului, grupului și organizației

– cunoştinţele dobândite în cadrul programului de studiu formează specialişti în diferitele domenii ale psihologiei

– programul de studiu urmăreşte formarea de specialişti în domeniul psihologiei, dezvoltarea competitivităţii şi dorinţei de formare continuă

 

 1. STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)

Număr de credite pe semestru: 30

Număr de ore activităţi dicatice/săptămână: în medie 24

Numărul de săptămâni:

Activităţi didactice Sesiuni de examene Vacanţe
Sem. 1 Sem. 2 Iarna Vară Restanţe Iarnă Primăvară Vară
Anul I 14 14 4 4 2 3 1 10
Anul II 14 14 4 4 2 3 1 10
Anul III 14 14 4 2 3 1
 1. ASIGURAREA FELEXIBILIZĂRII INSTRUIRII. CONDIŢIONĂRI

Flexibilizarea programului este asigurată prin discipline opţionale şi discipline facultative.

Disciplinele opţionale sunt propuse pentru anul II şi III, prin diferite pachete care definesc interesul studenţilor pentru un anumit tip de cunoştinţe utile profesiei.

 1. CONDIŢII DE PROMOVARE A UNUI AN DE STUDIU ŞI DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL URMĂTOR

Condiţiile de promovare a unui an şi de înscriere în următorul an universitar sunt prevăzute în Regulementele facultăţii.

 1. CONDIŢII DE FRECVENTARE A DISCIPLINELOR FACULTATIVE

Organizarea cursurilor la disciplinele facultative se face la nivel de universitate şi este coordonată de Departamentele şi Catedrele de specialitate din cadrul fiecărei facultăţi.

Procedura de desfăşurare a activităţilor didactice la disciplinele facultative şi de înscriere a calificativelor în Foaia matricolă/Suplimentul la Diplomă se găsesc în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor şi în Regulamentul de ordine interioară.

Alocarea creditelor se face în urma absolvirii cursului, însă creditele obţinute la aceste discipline nu înlocuiesc creditele pentru disciplinele obligatorii şi opţionale.

 1. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI

Condiţiile de susţinere a examenului de licenţă sunt prezentate în Metodologia de susţinere a examenului de licenţă, aprobată de Senatul Universităţii. Conform acestui regulament, prezentarea la examenul de licenţă este condiţionată de promovarea tuturor disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ. Pentru susţinerea licenţei se alocă 10 credite, suplimentar celor 180 de credite pentru cei trei ani de studii.

 1. PREGĂTIREA PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A UNUI POST ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

Pentru ocuparea prin concurs a unui post în învăţământ (gimnazial, liceal sau superior în domeniul de licenţă) absolventul trebuie să posede Certificatul de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic (DPPD). Programul de studii pentru formarea psiho – pedagogică este coordonat de Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor didactice din cadrul Universităţii.

Decan
Conf.univ.dr. Mihai Covaci